Fournier, Madame —, la jeune

Wife of typefounder Simon-Pierre Fournier, le jeune.