Boule, —

Discontented employee of M. Lafaye, a Parisian parfumeur.