Lundy, Thomas

Midshipman of the Bonhomme Richard.