Bousie, —

Wife of merchant William Bousie.

Name also spelled “Bousic.”